Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niekoniecznych. lean Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.